วันนี้ ผมอยากจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับ สิ่งที่คนทั้งโลก เห็นความสำคัญ และใช้อ้างเป็นเหตุผลเสมอที่ดีได้เสมอทุกเหตุการณ์   นั้นคือ "เราทำเพื่อเด็ก" "เราแคร์เด็ก"  "เรารักเด็ก"   "ต้องทำเพื่อเด็กก่อน"  แม้กระทั่งอดีตนางสาวไทยที่ไปประกวดชนะเลิศ นางงามจักรวาล
ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก นางงามจักรวาล ปี 1988
 
 
ตอนที่ประกวดนางสาวไทยก็มี คำที่พูดติดปากว่า "ปุ๋ยรักเด็ก" (ปุ๋ยคือชื่อเล่น)
 
เด็กเป็นสัญลักษณ์ของความสดใสบริสุทธิ์  ที่คนทุกคนในโลกร่วมปกป้อง ให้ความสำคัญ เป็นอย่างยิ่ง
ดังนั้น   องค์การสหประชาชาติทั่วโลกเกิดความ ตื่นตัว และเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะให้ความสำคัญแก่เด็ก ๆ โดยในปี พ.ศ. 2498 นายวี เอ็ม กุล ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิการเด็กระหว่างประเทศ ได้เป็นผู้เสนอต่อกรมประชาสงเคราะห์ ให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญ และความต้องการของเด็ก รวมถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ

         ทั้งนี้ การขานรับกับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติได้เป็นไปอย่างกว้างขวาง ในปีเดียวกันนั้นเองทั่วโลกไม่น้อยกว่า 40 ประเทศ จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของตนขึ้น โดยได้มีการกำหนดว่าจะถือเอาวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ

         สำหรับประเทศไทย ได้ตอบรับข้อเสนอของนายวี เอ็ม กุลกานี ซึ่งบอกผ่านมาทางกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทยว่า ไทยควรจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ รัฐบาลจึงได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ขึ้นมาคณะหนึ่ง ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน กำหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน ได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
อย่างไรก็ตาม งานวันเด็กแห่งชาติครั้งแรกของประเทศไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2498 จากนั้นเป็นต้นมา ราชการได้กำหนดวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ โดยจัดต่อเนื่องกันมาจนถึงปี 2506 ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนั้น ได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่า สมควรที่จะเสนอเปลี่ยนวันจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสียใหม่ ด้วยเหตุผลว่า เดือนตุลาคมสำหรับประเทศไทย เป็นเดือนที่ยังอยู่ในฤดูฝน มีฝนตกมาก เด็ก ๆ ไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมงาน นอกจากนี้วันจันทร์เป็นวันปฏิบัติงานของผู้ปกครอง จึงไม่สามารถพาเด็กของตนไปร่วมงานได้

         ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2507 ว่า ควรจะเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ที่มีความเหมาะสมและสะดวกมากกว่า ตามที่คณะกรรมการจัดงานวัดเด็กแห่งชาติเสนอมา ส่งผลให้ในปี 2507 ไม่มีงานวันเด็กแห่งชาติด้วยการประกาศเปลี่ยนได้เลยวันมาแล้ว งานวันเด็กแห่งชาติจึงเริ่มจัดขึ้นใหม่อีกครั้งในปี 2508 เรื่อยมาถึงปัจจุบัน
 
ซึ่ง "รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ" คำขวัญวันเด็กในปีนี้จาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของไทย ซึ่งท่านนายกฯ ได้ให้คำตอบเกี่ยวกับแนวคิดของคำขวัญนี้ว่า

          รอบคอบ - เนื่องมาจากปัจจุบัน มีทางเลือกที่จะรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อใหม่ต่าง ๆ มากมาย ท่านนายกฯ อภิสิทธิ์เห็นว่า เยาวชนไทยต้องรู้รอบด้าน จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จนอาจทำสิ่งที่เกิดปัญหาแก่ตนเองและสังคมได้ในอนาคต

          รู้คิด - เมื่อเยาวชนไทยเรียนรู้รอบด้านแล้ว ต้องรู้จักคิดใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาท ท่านนายกฯ อภิสิทธิ์ จึงอยากให้น้อง ๆ เด็ก ๆ รู้จักคิดให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นด้วย

          จิตสาธารณะ - สังคมต้องพึ่งพิงกัน เห็นได้ในยามมีภัยคนไทยเราช่วยกัน การปลูกฝังจิตสำนึกเช่นนี้จำเป็นอย่างยิ่งในสังคม โดยต้องเริ่มที่เด็ก ๆ เยาวชนไทย
 
         แม้นักเรียนเมืองเชลียงส่วนใหญ่จะเลย วัยเด็กมาแล้วแต่   คำว่า  "รอบคอบ  รู้คิด  มีจิตสาธารณะ" ก็คงจะใช้ได้กับนักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 ของนักเรียนเมืองเชลียง ด้วยที่จะเห็นว่า
 
    รอบคอบ  นักเรียนเรายังใช้เทคโนโลยีไม่ถูกกับประโยชน์และใช้ไม่รอบคอบรอบด้าน เช่น
           1.  โทรศัพท์มือถือ ของนักเรียน  นักเรียนใช้ประโยชน์ได้ในทางบวก หรือ ทางลบ  มากกว่ากัน  นักเรียนลองตั้งคำถามตัวเอง  เราใช้โทรเพื่อเกิดประโยชน์  10 ครั้ง  กี่ครั้ง  (เรื่องไม่เกิดประโยชน์ เช่น โทรคุยกับเพื่อนตอนเย็น ทั้งที่เวลามาโรงเรียนเจอกันอยู่แล้ว อ้าว ทำไมไม่คุยกัน   โทรไปหาแฟน เป็นเวลามากกว่า  15 นาที  แสดงว่า แฟนเราเป็นคนคุยไม่รู้ หรือ เราเป็นคนคุยไม่รู้เรื่อง   มีโทรศัพท์ไว้เก็บคลิปวีดีโอในทางที่เสื่อม      มีโทรศัพท์ราคาแพงแต่ใช้โทรคุยกันอย่างเดียว  )    บางคนถึงกับเก็บเงินไว้ใช้ในการเติมเงินโทรศัพท์  แทนที่จะซื้อ วัสดุอุปกรณ์ในการเรียน ก็ยังมี
            
        2.  คอมพิวเตอร์  ลองถามตัวเองในเวลาใช้คอมพิวเตอร์   เราใช้คอมพิวเตอร์ เล่นเกม  Hi5   facebook  มากกว่า ค้นหาข้อมูล ทำรายงาน หรือเปล่า
  และบางคนยังใช้ในการ chat ส่ง clip xx   ศึกษาเรื่องทางเพศ  ใช้คอมพิวเตอร์เป็นแหล่งอบายมุข แล่งเสื่อมให้กับตัวเอง  จนทำให้เกิดหนทางในทางทำผิด ทำเสื่อมมากวว่า ทำดี และเกิดประโยชน์
 
    นี้คือตัวอย่างของความไม่รอบคอบ
               รู้คิด   ให้เกิดประโยชน์ ตัวเองและผู้อื่น  ผู้อื่นเป็นเรื่องสำคัญ  คิดอย่างมีสติก็เป็นเรื่องสำคัญ ที่นักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียงจะต้อง มีไว้ในทุกคนให้ได้เพราะมันจะนำพาไปสู่ เรื่องของ อนาคตที่ดี  เมื่อรู้คิดดีในปัจจุบัน อนาคตก็สดใส
 
             มีจิตสาธารณะ  นี้เรื่องใหญ่  เป็น  สิ่งสำคัญที่เรานำมาใส่ในหลักสูตรให้นักเรียนเมืองเชลียง เลยก็ได้เพื่อให้มีจิตสาธารณะ  นักเรียนลองสำรวจตัวเอง 
 
เริ่มแต่ตอนเช้าเข้าแถว นักเรียนมีจิตสาธารณะหรือไม่  เช่น นักเรียนที่เข้าแถวก็ต้องมีจิตสาธารณะที่จะเข้าแถวให้ตรง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ให้อย่างดี เพื่อ ภาพลักษณ์ที่มองออกไปโดยส่วนรวมแล้วของการเข้าแถวหน้าเสาธงดูดี      ส่วนนักเรียนที่เป็นวงดุริยางค์ก็ต้องมีจิตสาธารณะมากไปกว่านักเรียนที่อยู่ในแถวปกติ ต้อง แบกกลอง หนักเดินมาตั้งไกล และต้อวเล่นเครื่องดนตรีอีก ทุกวัน เพื่อให้ภาพรวมดูดี
 
นักเรียนที่รับประทานอาหารนักเรียนเก็บจานหรือไม่ ถ้านักเรียนเก็บนักเรียนมีจิตสาธารณะ
 
นักเรียนกินขนม นักเรียน ทิ้งถุงขนมใส่ถังขยะหรือเปล่า  ถ้านักเรียนทิ้งนักเรียนมีจิตสาธารณะ
 
นักเรียนเห็นคนอื่นเดือดร้อนนักเรียนช่วยหรือเปล่า  ถ้านักเรียนช่วยนักเรียนมีจิตสาธารณะ
 
นักเรียนเห็นผู้อื่นถือของหนัก นักเรียนช่วยหรือเปล่าถ้านักเรียนช่วยนักเรียนมีจิตสาธารณะ
 
นี้เป็นเพียงตัวอย่าง  ถ้านักเรียน  รอบคอบ  รู้คิด  นักเรียนก็สามารถที่จะรู้ได้ว่า พฤติกรรมใดบ้างที่มีจิตสาธารณะ
 
ผมก็คงจะขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ
 
     
 

edit @ 7 Jan 2011 10:20:10 by รองสารัตน์ KM

edit @ 7 Jan 2011 10:23:50 by รองสารัตน์ KM

edit @ 2 Aug 2011 16:41:37 by รองสารัตน์ KM

Comment

Comment:

Tweet

Hey! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it difficult to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty fast. I'm thinking about setting up my own but I'm not sure where to start. Do you have any ideas or suggestions? Thanks
<a href="http://www.shoessaleme.com/" ></a>

#206 By http://www.shoessaleme.com/ (76.164.214.45|76.164.214.45) on 2014-08-18 04:50

Hello, Neat post. There's a problem together with your website in internet explorer, could test this?IE nonetheless is the marketplace chief and a good component of other folks will miss your fantastic writing due to this problem.
????? http://www.1tp.biz/minnetonka-moccasin?????-????-japan-6.html

#205 By http://www.1tp.biz/minnetonka-moccasin?????-????-japan-6.html (76.164.194.115|76.164.194.115) on 2014-01-10 10:47

Howdy this is kind of of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!
?????? http://www.bulmerica.com/????-cx-12.html

#204 By ?????? (62.210.202.241) on 2013-11-10 06:01

Hello! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a marvellous job!
Casio ???? ??? http://www.ahnuu.com/??????-??-outletjp-25.html

#203 By Casio ???? ??? (62.210.202.241) on 2013-11-10 05:24

Hi there! I could have sworn I've been to this site before but after browsing through some of the post I realized it's new to me. Nonetheless, I'm definitely happy I found it and I'll be bookmarking and checking back often!
adachifan http://www.adachifan.com/

#202 By adachifan (62.210.202.241) on 2013-11-10 05:11

Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam comments? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it's driving me insane so any assistance is very much appreciated.
???? ??? http://www.pryluky.net/???????-adult-3.html

#201 By ???? ??? (62.210.202.241) on 2013-11-10 04:59

Hi there, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam responses? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it's driving me mad so any assistance is very much appreciated.
??? ???? ??? http://www.ahnuu.com/???sheen-???-outletjp-24.html

#200 By ??? ???? ??? (62.210.202.241) on 2013-11-10 04:26

Good day! Would you mind if I share your blog with my twitter group? There's a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thank you
??????????? http://www.bulmerica.com/????-cx-3.html

#199 By ??????????? (62.210.202.241) on 2013-11-10 04:26

Good ?I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task.
??? Wave Ceptor ?? http://www.balletza.com/???wave-ceptor-????-bargain-28.html

#198 By ??? Wave Ceptor ?? (62.210.202.26) on 2013-11-09 08:59

I really enjoy reading through on this website , it holds excellent blog posts. "You should pray for a sound mind in a sound body." by Juvenal.
??? ?? http://www.balletza.com/??????-??-bargain-23.html

#197 By ??? ?? (62.210.202.26) on 2013-11-09 08:40

Hey there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no data backup. Do you have any methods to stop hackers?
??? ??? http://www.notinric.info/???-japan-61.html

#196 By ??? ??? (62.210.202.243) on 2013-11-09 08:29

Hello just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the screen in Firefox. I'm not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I figured I'd post to let you know. The design and style look great though! Hope you get the problem resolved soon. Many thanks
?????? ??? http://www.notinric.info/

#195 By ?????? ??? (62.210.202.243) on 2013-11-09 08:29

Thanks on your marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you can be a great author.I will be sure to bookmark your blog and will come back someday. I want to encourage that you continue your great posts, have a nice holiday weekend!
MONCLER ?? http://brand.luokai.info/moncler-goods

#194 By MONCLER ?? (62.210.202.235) on 2013-11-07 10:36

giaccone peuterey donna|giubbotti peuterey uomo 2012|negozi peuterey torino
<a href="http://www.sadon.it/oms-tile/indexs.jsp?id=32" title="giubbotti peuterey scontati">giubbotti peuterey scontati</a>

#193 By giubbotti peuterey scontati (205.164.12.122) on 2013-11-05 06:56

Thanks for a marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you're a great author.I will remember to bookmark your blog and will eventually come back in the foreseeable future. I want to encourage you to definitely continue your great job, have a nice day!
www.monclerwarm.com http://www.monclerwarm.com/

#192 By www.monclerwarm.com (62.210.202.243) on 2013-11-04 16:34

Wow that was odd. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn't appear. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyway, just wanted to say great blog!
???? ??? http://www.92dy.org/

#191 By ???? ??? (62.210.202.243) on 2013-11-04 16:33

Thanks for the marvelous posting! I really enjoyed reading it, you might be a great author.I will ensure that I bookmark your blog and will often come back later in life. I want to encourage one to continue your great job, have a nice evening!
Moncler ????? ?????? http://www.monclerwarm.com/moncler-?????-russian-3.html

#190 By Moncler ????? ?????? (62.210.202.243) on 2013-11-04 16:33

Hey there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay. I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new updates.
???? ??? http://www.92dy.org/?????-japan-5.html

#189 By ???? ??? (62.210.202.243) on 2013-11-04 16:30

Howdy! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I genuinely enjoy reading through your articles. Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects? Thanks for your time!
????? ?? http://tokei.askcarlyle.com/orient-?????-japan-9.html

#188 By ????? ?? (62.210.202.243) on 2013-11-04 16:29

Appreciating the time and effort you put into your website and detailed information you provide. It's great to come across a blog every once in a while that isn't the same unwanted rehashed material. Excellent read! I've saved your site and I'm including your RSS feeds to my Google account.
?? ????? http://www.sandrgallery.com

#187 By ?? ????? (62.210.202.243) on 2013-11-04 16:25

Wow! This blog looks exactly like my old one! It's on a completely different subject but it has pretty much the same layout and design. Excellent choice of colors!
?? http://www.sandrgallery.com

#186 By ?? (62.210.202.243) on 2013-11-04 16:24

giacche donna peuterey|giacconi invernali peuterey|giubbotti peuterey online
<a href="http://www.sadon.it/oms-tile/indexs.jsp?id=94" title="peuterey uomo">peuterey uomo</a>

#185 By peuterey uomo (67.229.59.196) on 2013-11-02 06:46

Hi there just wanted to give you a quick heads up. The words in your post seem to be running off the screen in Firefox. I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I thought I'd post to let you know. The design and style look great though! Hope you get the problem fixed soon. Kudos
vipsanalpha http://www.vipsanalpha.com/

#184 By vipsanalpha (62.210.202.240) on 2013-11-01 04:20

Wow! This blog looks exactly like my old one! It's on a totally different subject but it has pretty much the same page layout and design. Excellent choice of colors!
???? ?? ?? http://www.watchchange.com/seiko-eragrh

#183 By ???? ?? ?? (62.210.202.240) on 2013-11-01 04:20

James has good critical thinking skills ..? great interview!!

#182 By louboutin ballerines (74.63.214.74) on 2013-10-30 07:06

Wow that was unusual. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn't show up. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say wonderful blog!
????? ??? http://www.belalex.biz/?????-japan-5.html

#181 By ????? ??? (62.210.202.243) on 2013-10-29 05:56

I think this site holds some very excellent info for everyone. "Glory is fleeting, but obscurity is forever." by Napoleon.
????????2014 http://www.declinios.com/moncler-kids-coat-ra-14.html

#180 By ????????2014 (62.210.202.26) on 2013-10-29 05:32

I regard something truly special in this website.
??????? ?? http://www.dghhww.com/ice-watch-jp-5.html

#178 By ??????? ?? (62.210.202.26) on 2013-10-29 05:32

But a smiling visitant here to share the love (:, btw outstanding layout.
g??? ??? http://www.qhdeg.com/gucci-qhdeg-1.html

#179 By g??? ??? (62.210.202.26) on 2013-10-29 05:32

My spouse and I stumbled over here from a different website and thought I should check things out. I like what I see so now i'm following you. Look forward to looking over your web page again.
gshock http://watches.saigonbaotin.com/???-casio-???-g????-japan-8_10.html

#177 By gshock (62.210.202.243) on 2013-10-29 04:48

I'm not sure why but this weblog is loading extremely slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I'll check back later and see if the problem still exists.
??? ??? http://www.langyatz.com/tumi-bags-fashion-7.html

#176 By ??? ??? (62.210.202.241) on 2013-10-29 04:40

Very interesting info!Perfect just what I was searching for!
ysggw http://www.ysggw.com/

#175 By ysggw (62.210.202.26) on 2013-10-29 04:29

My partner and I absolutely love your blog and find nearly all of your post's to be just what I'm looking for. can you offer guest writers to write content for yourself? I wouldn't mind creating a post or elaborating on a lot of the subjects you write with regards to here. Again, awesome site!
??????? ??? http://www.watchfineitem.com/seiko

#174 By ??????? ??? (62.210.202.240) on 2013-10-28 15:26

Everyone loves what you guys are usually up too. This type of clever work and coverage! Keep up the good works guys I've you guys to my own blogroll.
???????????? ????? http://www.wokaxibuy.com/burberry3154

#173 By ???????????? ????? (62.210.202.240) on 2013-10-28 15:26

I'm really enjoying the theme/design of your blog. Do you ever run into any browser compatibility problems? A number of my blog audience have complained about my website not working correctly in Explorer but looks great in Opera. Do you have any suggestions to help fix this issue?
???? ??? ????? http://www.xiaoxueyeah.com/gallucci-watch

#172 By ???? ??? ????? (62.210.202.240) on 2013-10-28 14:51

I like this web blog so much, bookmarked. "To hold a pen is to be at war." by Francois Marie Arouet Voltaire.
FOSSIL ??? http://www.dghhww.com/fossil-tokei-hot-jp-7.html

#170 By FOSSIL ??? (62.210.202.26) on 2013-10-26 17:39

I love the efforts you have put in this, thank you for all the great blog posts.
?????? ??? http://tokei.stuartbrandt.com/louis-vuitton-store-fashion-17.html

#170 By ?????? ??? (62.210.202.26) on 2013-10-26 17:39

You have noted very interesting points! ps nice site.
SEIKO ??? spirit ??? http://watch.bahroooo.com/

#169 By SEIKO ??? spirit ??? (62.210.202.26) on 2013-10-26 17:39

Hi! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any suggestions?
asics http://www.fenyastravels.com/?????-asics-japan-7.html

#168 By asics (62.210.202.243) on 2013-10-26 10:49

Today, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if it can survive a 30 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!
bemadirect.com http://www.bemadirect.com/

#167 By bemadirect.com (62.210.202.243) on 2013-10-26 10:49

no contracts or fine print to read. A verification email will automatically be sent to those who sign up.Even a small piece of quality stonework can make a lot

#166 By Cheap Beats Under 100 (59.60.124.48) on 2013-10-26 04:38

in a lot of firsts, but she defended her second serve as well as I've EVER seen her do. That and Serena let too many break points

#165 By Cheap But Real Beats (59.60.123.134) on 2013-10-25 04:23

Heya! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no data backup. Do you have any methods to prevent hackers?
??? ??? http://fashion.adirana.com/???-japan-42.html

#164 By ??? ??? (62.210.202.243) on 2013-10-24 15:19

tods femme
<a href="http://giubbottomonclerc.blogspot.com" title="Giubbotto Moncler">Giubbotto Moncler</a>

#163 By Giubbotto Moncler (120.33.240.82) on 2013-10-21 07:14

Having said that, everything has slowly developed. You can get yourself fragrance of virtually any kind of company on the net. Create prior to the meat is actually browned, relating to 10-20 minutes. Hookups involve Michael Kors Outlet Austin Tx 35 as well as 75 av receiver electrical, satellite tv, standard water and sewage. See a website page Nike Air Jordan Spizike Pas Cher.

#162 By Coach Purses On Sale Cheap (117.26.220.6) on 2013-10-21 04:24

<p>PHOTOS: Paris Fashion Week 2012</p>

#161 By mulberry bag (110.90.245.242) on 2013-10-20 09:35

With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement? My website has a lot of unique content I've either authored myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my authorization. Do you know any ways to help reduce content from being ripped off? I'd genuinely appreciate it.
???? ???????? http://miduno.mainrx.com/????-????-???-miduno-7_8.html

#160 By ???? ???????? (62.210.202.241) on 2013-10-19 06:01

Hi! Would you mind if I share your blog with my twitter group? There's a lot of people that I think would really enjoy your content. Please let me know. Many thanks
????? ?? ?? http://tokei.hwawey.com/?gaga-milano??????-hotsale-13.html

#159 By ????? ?? ?? (62.210.202.241) on 2013-10-19 05:49

I am curious to find out what blog platform you have been utilizing? I'm experiencing some minor security problems with my latest site and I'd like to find something more risk-free. Do you have any solutions?
???? ?????? http://miduno.mainrx.com/????-????-??????-??-miduno-7_12.html

#158 By ???? ?????? (62.210.202.241) on 2013-10-19 05:06

Currently it looks like Movable Type is the best blogging platform available right now. (from what I've read) Is that what you're using on your blog?
???? ?? ??? http://tokei.hwawey.com/?nixon?????-hotsale-17.html

#157 By ???? ?? ??? (62.210.202.241) on 2013-10-19 05:03